Snart kommer egen pensjonskonto

Stortinget vedtok i 2019 reglene knyttet til Egen pensjonskonto. På denne kontoen kan du samle all din pensjonskapital, både fra tidligere og nåværende arbeidsgiver.

ungt par ser på nettbrett.jpg

Samtidig oppheves regelen om at man må være ansatt i minimum 12 måneder for å få med seg opptjent pensjonskapital.

Det betyr at du snart kan ta fullstendig styring over din egen pensjonssparing og sørge for at den forvaltes slik du ønsker det, ikke slik arbeidsgiveren din har bestemt for alle ansatte.

Samtidig vil alle pensjonskapitalbevis (PKB) bli samlet på kontoen, noe som automatisk bidrar til kostnadsreduksjon for alle som har et eller flere PKB.

Bakgrunnen for endringene

En modernisering av pensjonsordningene i privat sektor var ønsket fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden etter lønnsoppgjøret i 2016. Derfor utarbeidet Finansdepartementet et forslag til hvordan dagens regelverk kunne endres. Målet var en løsning som sørger for mer effektiv forvaltning av arbeidstakernes pensjonsmidler – hvor man får mest mulig pensjon for hver krone spart.

Etter en høringsrunde med en rekke innspill fra ulike instanser, ble lovforslaget vedtatt av Stortinget 3. mai 2019. Det er ikke bestemt når regelverket trer i kraft, men det er sannsynlig at det først blir i 2021.

Hvordan blir endringene?

All pensjonskapital som stammer fra innskuddsordninger samles på én konto (Egen pensjonskonto) i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Dette gjelder både tidligere opptjent pensjonskapital (PKB) og din aktive innskuddsordning.

Arbeidstaker betaler selv for forvaltning og administrasjon av pensjonskapital som stammer fra tidligere arbeidsforhold, mens arbeidsgiver betaler for forvaltning og administrasjon av midler som er opptjent i nåværende arbeidsforhold.

Du kan velge å flytte pensjonskapitalen din til en leverandør etter eget ønske, og er ikke lenger bundet av arbeidsgivers valg av pensjonsleverandør.

Arbeidstaker betaler da for forvaltning og administrasjon av all pensjonskapital, men skal bli kompensert for kostnadene knyttet til pensjonskapitalen som stammer fra nåværende arbeidsforhold. Hvordan dette skal gjøres er ikke bestemt enda, men det vil bli gitt nærmere regler i forskrift før reglene trer i kraft.

Du får ta med deg pensjonskapital som er opptjent selv om du skulle slutte før du har vært ansatt 12 måneder.

Tidligere var det et krav om 12 måneders ansettelse for å få med seg opptjent pensjonskapital. Argumentet for dette var at PKB fra korte arbeidsforhold sannsynligvis ville blitt «spist opp» av gebyrer. Når all pensjonskapital samles på én konto, faller dette argumentet naturligvis bort. Endringen sikrer pensjonsopptjening også for korte ansettelsesforhold.

Hva betyr det for deg?

Utgangspunktet for alle vil være at det opprettes en egen pensjonskonto hos den leverandøren som står for dagens aktive pensjonsordning. All tidligere opptjent pensjonskapital (PKB) vil automatisk bli flyttet hit, med mindre man reserverer seg mot dette på forhånd.

Dersom du tidligere har flyttet dine PKB til en selvvalgt leverandør, står du derfor i fare for at disse vil bli flyttet dersom du ikke reserverer deg. Hva som er hensiktsmessig å gjøre må sees på individuelt, og avhenger blant annet av kostnader og kvalitet på den selvvalgte løsningen.

Noe som er udiskutabelt, er at en egen pensjonskonto vil gi langt bedre oversikt over egen pensjonsopptjening, og det vil gjøre det enklere å finne ut hva man kan forvente å få utbetalt den dagen man går av med pensjon. Det vil også gjøre det mer fleksibelt for arbeidstakere, hvor man får flere valgmuligheter og kan være med å påvirke sin egen pensjonsopptjening i større grad.

Større valgfrihet vil også øke behovet for rådgivning. Hvor mye kan man forvente å få utbetalt? Hvordan er utbetalingsreglene fra kontoen? Hvor stort er gapet mellom hva man ønsker og hva man faktisk kan forvente seg å få utbetalt? Og hvordan kan man selv bidra til å tette gapet mellom ønsket og forventet pensjon? Dette er spørsmål som kan dukke opp. Og finner man ikke enkelt svar på slike spørsmål, så vil man heller ikke bruke tid på å sette seg inn i det på egenhånd.